Veiligheid en Preventie

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN BIJ BRADERIES

VEILIGHEID EN PREVENTIE

BIJ HET BEZETTEN VAN HET OPENBAAR DOMEIN.

Uittreksel uit de voorschriften

Door het Stadsbestuur van Nieuwpoort werden volgende voorwaarden vastgelegd in een “Tijdelijk verkeersreglement” en een “Bijzonder Nood- en Interventieplan” die te allen tijde dienen nageleefd te worden :

1.      Opstellen en bouw van de inrichtingen:

1.1.   Een vrije doorgang van minimum 4 meter en een vrije hoogte van 4 meter op de bestaande wegen moeten te allen tijde gevrijwaard worden om de doorgang van de hulpdiensten mogelijk te maken.

1.2.   Gevels moeten bereikbaar blijven voor de ladders van de brandweer. De afstand van de rand van de weg tot aan het vlak van de gevel bedraagt tussen 4m en 10m.

1.3.   Geen enkele stand, inrichting e.d. mag zich verdere dan 40 meter loopafstand bevinden van een voor de brandweer toegankelijke weg.

1.4.   De afsluitingen die  de toegang tot de straat verhinderen moeten zodanig geplaatst zijn, dat zij het fout parkeren (voor de afgesloten weg, of deel van een openbaar gebied waar toegang voor brandweerwagens noodzakelijk is) onmogelijk maken zodat steeds toegang mogelijk is voor de brandweerwagens.

2.      Elektrische installaties:

2.1.   Voor de verlichting van de standen en inrichtingen, wordt slechts elektrisch licht toegelaten.

2.2.   Alle elektrische installaties, zowel van terreinverlichting als van inrichtingen en stand moeten uitgevoerd worden volgens de wettelijke voorschriften.

2.3.   Alle drijfkrachttoestellen en energiebronnen, zowel vast als verplaatsbare toestellen verplaatsbaar, dienen te voldoen aan de wettelijk voorschriften, zodat dat hun werking niemand hindert, zij geen gevaar opleveren voor brand en degelijk beschermd zijn ter voorkoming van ongevallen.

2.4.   Alle gebruikte (elektrische) installaties worden geacht gekeurd te zijn. Het keuringscertificaat kan te allen tijde worden opgevraagd.

3.      Verwarmingsinstallaties:

3.1.   De verwarmingsinstallaties en kooktoestellen dienen opgesteld worden volgens de veiligheidsnormen.

3.2.   Bij gebruik van vloeibaar gemaakt petroleumgas dienen de persflessen en houders buiten de inrichting in een afgezonderde ruimte met een bestendige verluchting geplaatst te worden.

3.3.   Het gebruik van verwarmingstoestellen voor bak-, braad of kookdoeleinden is slechts toegelaten in de inrichtingen en stands die daarvoor speciaal zijn uitgerust.

3.4.   De recipiënten voor gas moeten rechtstaand bewaard worden en moeten beveiligd worden zodat deze niet kunnen omvallen<; de in reserve gehouden recipiënten voor vloeibaar gemaakte gassen onder druk mogen geen gezamenlijke waterinhoud van 300 liter of meer hebben, tenzij hiervoor akte of vergunning werd verleend, overeenkomstig de van zijnde bepalingen van Vlarem II

3.5.   Alle gebruikte verwarmingstoestellen worden geacht gekeurd te zijn.Het keuringscertificaat kan te allen tijde worden opgevraagd.

4.      Brandbeveiligingsmiddelen en andere voorzorgmaatregelen:

De brandbeveiligingsmaatregelen zijn van toepassing op wekelijkse markten en occasionele markten (brocante, rommelmarkten, avondmarkten) en braderieën.

Deze brandbeveiligingsmaatregelen zijn van toepassing, onafhankelijk van de wettelijke en reglementaire voorschriften aan dewelke de gevaarlijke, hinderlijke en ongezonde inrichtingen onderworpen zijn, zelfs indien zijn van tijdelijke aard zijn, tevens op de installaties en apparaten voorzien in het A.R.A.B. en Vlarem II.

4.1.   De hydranten, gelegen in het bezette terrein en in de toegangswegen moeten steeds vrijgehouden worden en voor de brandweer gemakkelijk bereikbaar zijn. Indien de inrichterniet zeker is waar deze zich bevinden, dient contact opgenomen worden met de brandweer Nieuwpoort.

4.2.   De standen met verwarmingstoestellen voor bak-, braad of kookdoeleinden moeten voorzien zijn van minstens één draagbaar blustoestel van minimum 6kg. Dit toestel is aangepast aan de aanwezige risico’s en werd gekeurd door een bevoegde firma.

 De keuringsattesten kunnen te allen tijde worden opgevraagd.

4.3.   De titularissen van de vergunning zijn ervoor aansprakelijk dat de ingebruikname van het openbaar domein niet tot gevolg heeft dat een grotere dan de toegelaten ruimte wordt ingenomen, de bereikbaarheid of het gebruik van de dienstbaarheden van algemeen nut en van nutsvoorzieningen zoals o.m. hydranten, afsluiters voor water en gas wordt bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt. Er moet extra aandacht gegeven worden aan het feit dat er niet geparkeerd wordt voor de afsluitingen in de zijstraten van de Albert-I-Laan. De as Zeelaan – Lefebvrestraat moet steeds  vrij blijven.

5.      De volgende algemene voorwaarden:

5.1.   De inrichter is verantwoordelijk voor de ordening van de bezetting van het openbaar domein en een correcte inname van de standplaatsen door alle deelnemers. Alle bezettingen van het openbaar domein deel uitmakende van deze standplaatsvergunningen dienen elke dag verwijderd op het opgegeven uur.

5.2.   De geplaatste signalisatie mag onder geen beding gewijzigd of weggenomen worden. Bijzondere aandacht dient besteed te worden aan het vrijhouden van de evacuatiewegen overeenkomstig het bijzonder nood- en interventieplan of het formulier “risicomanifestatie”.

5.3.   In alle gevallen is de bezetter verplicht om alle maatregelen te nemen om de toegangen tot de aangrenzende eigendommen en voetgangersverkeer te handhaven, de hinder voor de omgeving tot een minimum te beperken.

5.4.   De plaats van het evenement en de omgeving dienen in een nette staat gehouden te worden.