Doelstelling & Inschrijven

De handelaarsbond “Verenigd Nieuwpoort-Bad is een vereniging die zich inzet om de handel meer stimulans te geven.

Haar doelstellingen :

 1. Het scheppen en in standhouden van een geest van samenwerking, verstandhouding en verdraagzaamheid onder de handelaars, de inwoners en de bezoekers van onze badplaats.
 2. Het uitbrengen van adviezen en suggesties ten overstaan van de openbare besturen.
 3. De nodige inspanning te leveren om in de mate van het mogelijke ongezonde na-ijver te voorkomen, evenals ongewettigde of ongezonde concurrentie en van alles wat het naast elkaar bestaan en samenwerken kan hinderen. Deze opsomming is niet beperkend
 4. De vereniging zal zich niet inlaten met gelijk welke kwestie van politieke of religieuze aard.

Aan U de keuze tussen de categoriëen:

1) Categorie 1.- BIN-Medewerker :

 • Schrijven zich in als “Medewerker van het Buurtinformatienetwerk Nieuwpoort
 • Jaarlijkse Bijdrage 12,00 € / jaar

Inschrijven

2) Categorie 2.-BIN-Medewerker en Vermelding op website :

 • Geniet van dezelfde actie als categorie 1
 • Vermelding op de website van de Handelaarsbond “Verenigd Nieuwpoort-Bad.”
 • Jaarlijkse Bijdrage 80,00 € / jaar.

Inschrijven

3) Categorie 3. : Deelnemende Handelaars :

 • Jaarlijkse Bijdrage 180,00 € / jaar.
 • Genieten van dezelfde acties van de handelaars Categorie 1 & 2 !
 • Drijven een handel in Nieuwpoort-Bad (ten Noorden van de Elisalaan)
 • Krijgen een plaatsruimte voor hun handelszaak met maximum van 8 meter tijdens de braderieën.
 • Bijkomende meters à 15€ / lopende meter.

Inschrijven

 

– De bijdrage wordt jaarlijks bepaald  en dient betaald te worden tegen 1 mei.
– Voor een nazicht van de gegevens dient er jaarlijks een inschrijvingsformulier te worden ingevuld en overgemaakt te worden aan het bestuur.
– De aldus verkregen gegevens zullen enkel gebruikt worden voor de administratie en worden nooit aan derden doorgegeven. (Wet op de private levenssfeer!)

– De concessiehouder, zijnde VNB, heeft het recht bij niet-deelnemers van de braderiëen en feesten, de zone voor de winkel te gebruiken of  te verhuren aan een derde tijdens de door hem ingerichte braderieën.

– Een vrije ruimte als toegang tot de handelszaak wordt gevrijwaard!